2024-2025 மாணவர் சேர்க்கை: தரவரிசை பட்டியல் – அனைத்து பாடப்ரிவுகளுக்கும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

HOME ALUMNI DOWNLOADS GALLERY PLACEMENT EXAMINATION

கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

2024 - 2025 Admission: Rank List

2024-2025 மாணவர் சேர்க்கை: தரவரிசை பட்டியல்


மாணவர் சேர்க்கை 2024 - 2025 - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (Government Reservation Policy) - Admission 2024 - 2025 Guidelines


The admission shall be made purely on the basis of Merit subject to the rule of reservation of the Government of Tamil Nadu.
1) 31% for Open Competition (OC)
2) 26.5% for Backward Classes (BC) other than BC Muslims and 3.5% for Backward Classes Muslims.
3) 20% for Most Backward classes (MBC) and Denotified Communities (DNC)
4) 15% for Scheduled Castes (SC), and 3 % for Arunthathiyars (SCA).
5) 1% for Scheduled Tribes (ST)
The rule of reservation will apply to :
a) 100% of seats in Government Colleges.
However, wherever number of applications from minority communities is less than 50% of total seats, the remaining minority quota shall be filled up following the rule of reservation. Tamil Nadu native candidates alone will be considered for communal reservation. Other State candidates will be considered under “Open Competition”.

Admission Guidelines

Admission Rules of Reservation

Admission 2024 - 2025 Courses & Approved Intake


மாணவர்கள் சேர்க்கை 2024 - 2025 - நடத்தப்படும் பாடங்கள் & ஒப்பளிக்கப்பட்ட இடங்கள் பாடவாரியக


Admission : Courses & Approved Intake
-->

Provisional Rank List - I


-->
S.No Department/Courses
SHIFT - I SHIFT - II
Tamil Medium English Medium Tamil Medium English Medium
BA
1Tamil Literature View
2English Literature View View
3 Economics View View
B.Sc
4Botany View View
5Chemistry - General View
6Chemistry - Industrial View View
7Computer Science View View
8Computer Applications View
9Mathematics View View
10Physics View
11Zoology View View
12Statistics View
B.Com & BBA
13Commerce View View
14Business Administration View

Selection List - II


Coming Soon!!!

Fee Structure


S.NoDepartmentFee Amount
1Arts - (B.A, B.B.A, B.COM)2125/-/
2Science -(Maths, Physics, General chemistry, Statistics, Botony, Zoology)2145 -/
3Industrial Chemistry2645 -/
4Computer Science, B.C.A1245 -/

Fee Pay Details


Account Details
Bank Name:State Bank Of India (SBI)
Branch Name:C-Mutlur
Branch Code:7846
SB A/C Name:PRINCIPAL
College Name:GOVT ARTS COLLEGE C MUTLUR
SB A/C No:39602553249
IFSC Code:SBIN0007846
MICR Code:605002040